Hvor står det henne - Eriks nye Hjemmeside

Gå til indhold

Hoved menu:

Hvor står det henne

Svulstige > Protokulater
 

Hvor står det henne!
 
 
Det er en udtalelse som jeg har hørt mange gange, og mest udtalt af Formand Carsten.
Vi har skrevet meget (1 lov, 1 lovændring, 5 protokollater med tilhørende ændringer) om hvordan ”Svulstige Alkoholiske Sutter” drives og forvaltes.
Klart er det at der er kommet nogle uskrevne sub-love, hvor det blot siges ”at sådan er det bare”
Jeg vil prøve at samle op på disse handlemønstre, enten som en brugsanvisning på foreningen, eller som grundlag for lov/protokollat ændringer.
 
Nu vil jeg først samle nogle emner sammen:
 
Formandsvalg, den lille sorte bog og konstituering
Formandsvalg foregår ikke. Det er formanden der udpeger sin efterfølger og loven siger klart hvad der sker hvis den udpegede siger ja eller nej. I praksis foregår det ved at formanden foretager en markedsundersøgelse og en bearbejdninger af mulige emner, og opnå deres accept.
Loven siger at alle skal spørges inden man kan genbruge tidligere formænd. For at holde styr på dette havde formanden en ”lille sort bog” hvor der blev holdt styr på hvem der blev spurgt. Denne bog/praksis holdt kun få år.
I dette sammenhæng bør protokollat 4 gennemlæses ganske nøje.
Det skal også bemærkes at formanden kan trække yderligere aktører på banen hvis der er behov for dette. Det er denne mulighed der danner grundlag for at formanden kan uddelegere opgaver (så som byture, andre festligheder og pligtarbejde) til medlemmerne.
 
Afstemningsregler
Loven omtaler afstemning ved brug af tomme flasker. Dette er faktisk overflødigt da Formanden har den suveræne ret til at lede, fordele og beslutte hvad der skal tages stilling til i foreningen.
Det forekommer at Formanden ønsker en vejledende afstemning for at få den bredes mulige baggrund for sine beslutninger, og der har vi været så langt ude at hver Broder råder over et antal stemmer der er lig med mængden af tomme flasker der står foran ham. Det er den egentlige grund til at det med mellemrum høres at der ikke må ryddes op på bordet, flaskerne skal blive stående. Denne yderlighed bruges ikke mere, og da der er tale om en vejledning til formanden, må det være ham der vælger regelsættet til hver enkelt situation.
 
Optagelse af nye medlemmer, opstillerens pligter
Nye Brødres adgang til broderskabet sker ved der er en opstiller og 2 medopstillere. Det er opstillernes opgave at sikre at det nye broderemne lever op til en passende mental habitus
Det har været fastholdt at hovedopstilleren i det første år, var solidarisk med det ny medlem, hvad angår moral/opførsel tillige med økonomisk lemfældighed.
Husk at der kan være 3 mdr. prøve. Det er vedtaget for at fremme mulighederne for at skaffe nye medlemmer.
Formanden (Carsten) har lovet at den opstiller der skaffer et nyt medlem får et kontingentfrit år.
 
Bøde for sent møde og/eller forkert påklædning
Brødre der kommer for sent til møde bliver pålagt en bod, strækkende sig fra 20.- kr. til en omgang. Der er ikke faste takster, formanden graduere ud fra om der er tale om gentagelser, en provokation eller blot en enlig svale.
 
Paragraf 9c i loven henviser kun til protokollat 3
Efter loven er skrevet er der kommet 2 yderlige protokollater, således at vi nu er oppe på 5. Alle protokollater er naturligvis at holde efterrettelig.
 
Protokollat 1
Protokollat 1 er rent faktisk en sang kreeret af Broder Leif Hansen. Sangen blev faktisk vores Nationalsang, og der blev føjet et nyt vers til hvert år. Det var altid et vers med en hyldest/fornedrelse af den afgående Formand. Nu er det sådan at vi fattes poeter og der synges ikke i det omfang som der var tilfældet tidligere. Spørgsmålet er om denne tradition er afgået ved en simpel kvælningsdød/vuggedød.
Der har også været tradition om at have ”historietime”. Det har været festligt og i sådan en grad at det første Varanen spurgte efter når man kom hjem, var hvad dagen sjofert var.
 
Protokollat 2
Bod begrebet anvendes stadigt, men de 4 gradueringer bruges ikke så meget. De skiftende Formænd har vægtet Brødrenes ugerninger på forskellig vis, hvilket så afspejlede sig i boden størrelse. Dog har udeblivelse uden grund, tilsvining af Formanden og bagtale/bagvaskelse af Brødre altid skæppet i kassen.
 
Protokollat 4
Protokollatet taler om genbrug af tidligere formænd og herunder at alle skal spørges i forbindelse med ”dronningerunden” eller hvad det nu heder.
Her konflikter det med at den lille sorte bog ikke findes mere. Der er ikke styr på hvem der har været spurgt.
En anden ting den ”lille sorte” skulle bruges til, var at holde styr på hvem der var hovedopstiller og medopstiller ved indmeldelse af nye Brødre.
 
Protokollat 5
Det handler om håndtering af Brødre der ikke regelmæssigt deltager i broderskabet.
Emnet er så nøje beskrevet i protokollatet, at jeg kun kan anbefale at man lige gir’ sig tid til at læse det igennem
 
Møde om tirsdagen.
Vi har møde den anden tirsdag i hver måned. Det er ligesom fast, men det er opstået ud fra nogle praktiske forhold, den gang foreningen blev stiftet. På det tidspunkt var den daværende bestyre af SAS-klubben, Jørgen Møller æresmedlem og hans søn Bjarne var kassere. Den gang var klubben kun for SAS ansatte og deres gæster, der kom navnelister hver måned, der fortalte hvem der måtte komme. Den anden tirsdag i måneden var den dag hvor omsætningen var lavest, så der kunne vi opnå at få øl til nedsat  pris. Det er slut nu, så enhver dag kan vælges som mødedag.
 
Aktivitetsplanen.
Ifølge vores lov, skal Formanden drage omsorg for at Brødrene fornøjes på passende vis. Et vigtigt element i dette er at der afholdes et antal byture/arrangementer. Da fremmøde til møder og arrangementer er meget varierende, er det svært at holde Brødrene opdateret tidligt nok. De har jo det problem at man er pr. definition er tilmeldt, indtil man melder afbud. (og dermed hæfter for omkostningerne)

For at hjælpe Brødrene vedligeholder Formanden en Aktivitetsplan der jo skal dække er godt stykke frem i tiden (3 måneder som minimum), ellers kommer oplysninger, afbud, m.m. til at foregå pr. telefon, og al overblik forsvinder.
 
Bytur i september måned.
På mødet d. 17. april 2012 blev der sået et kim, der gik ud på at den afgående formand som en afslutning på sin regeringsperiode, skal udpege en eller flere ansvarlige for afholdelse af ”bytur” i september måned.
Formålet med dette er at få en bedre fordelingen mellem ”klubmøder” og ”byture”. Dette opnås ved at man på augustmødet kan få tilbagemelding om hvad der skal foregå på september mødet, hvad angår mødetid og sted, tilmelding betaling, m.m. og der skaffes lidt mere tid til den tiltrædende formand til at udforme en ”årsplan”
 
 
Opdateret 17. maj 2012  (Norges nationaldag)
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu