Lovene - Eriks nye Hjemmeside

Gå til indhold

Hoved menu:

Lovene

Svulstige
 
LOVE

FOR

FORENINGEN SAS
(Svulstige Alkoholiske Sutter)
Stiftet Ved Diget 25, d. 27 maj 1993
 
Revidering af § 9.b punkt 3, pr. d.13. oktober 2015. Punktet er skrevet i kursiv.
 
§ 1.

Foreningens hjemsted er SAS Klubhus Ved Diget 25, ved baren
§ 2.

Foreningens sæson er fra 1. august til 30. juni
§ 3.

Foreningens formål er, uden skelen til moralister af en hver art, at arbejde for medlemmernes drøbel, ved sammenkomster at stifte bekendtskab med afdøde brygger Jacobsen’s humleextract i rimelige mængder
§ 4.

Som livsvarig æresmedlem (med taleret men ikke stemmeret) Hr Restauratør Jørgen Møller.
§ 5.

Der må jo også en bestyrelse til. Bestyrelsen vælges hvert år i maj måned, og består af een formand, een kasser og een revisor. Udover disse tre er det op til formanden, om der skal være flere bestyrelsesrepræsentanter til at irritere formanden.
 
Formanden udpeges af den afgående formand, og udvælgelsen gælder for et år af gangen. Et medlem kan kun udpeges til den ærefulde formandsposition når alle Brødre har haft tilbud om dette hverv.  Kvittering for denne tillidser­klæring er med en kasse smagsprøver af afdøde brygger Jacobsen's humleextrakt.
Skulle pågældende person frasige sig ansvaret som fore­ningens ordfører, og hvad et formandskab ellers indebære af hverv, ikendes der prompte en bødestraf  lydende: en kasse smagsprøver af afdøde brygger Jacobsen's humleextrakt.
 
Det er formandens opgave at arrangere den årlige general­for­samling og Brødrene vil vurdere kvaliteten af arrange­men­tet, for eventuel tildeling af bod.
Ligeledes forventes det, at formanden i løbet af hans regeringstid, arrangere en del aktiviteter for Brødrene.
 
Som kasser finder man det formålstjenligt, at der findes en person der er i stand til, ved foreningens arrangementer, at holde sig vågen længst.
§ 6.
Kontingent
Ved optagelse betales et engangsbeløb, stort kr. 120,- som sættes ind på en speciel konto.

Ved baren er opsat sparebox, og hver Broder bliver tildelt et rum, der skal minimum erlægges 120,- kr. om året i denne box. Pengene bliver løbende af kasseren indsat på en dertil oprettet konto, og renten af disse penge tilfalder Broderskabet. Selve beløbet er Broderens egne.
Et mindre årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og fremgår af protokollat 3.
 
§ 7.

Medlemstallet må ikke overstige 39 Brødre. Af disse 39 kan 5 Brødre være udenfor SAS.
Reglen for optagelse af nye Brødre, indtil der er nået 20 Brødre, er at der skal være 3 stillere. Fra 20 til 39 Brødre skal der være 5 stillere
§ 8.
Det er strengt forbudt at medbringe damemennesker (skrupper, varaner etc.) til foreningens arrangementer, undtagelsen herfor er, at disse er af oppustelig art, således at de kan punkteres, og anbringes i inderlommen på smokingen. En anden undtagelse vi må leve med er, når vor formand af stat eller kommune er pålagt at medbringe erhvervspraktikanter, af dette besynderlige køn, denne er dog pålagt ej at føre tale med skinger stemmeføring, og i videst muligt omfang, at have tilegnet sig en solid viden om alkoholens lyksaligheder.
 
§ 9.
Skulle vort klubhus lukke (hvad himlen forbyde) således at vores faste holdepunkt ”baren” ikke mere er tilgængelig (hvad fanden forbyde) og vi således finder det betimeligt at opløse foreningen, skal en eventuel formue gå til
1. Foreningen til Amagers forskønnelse.
2. En gemensam sup (som vore brave svenske brødre siger), dette afgøres ved en afstemning i klubhuset

§ 9.a
Afstemningsprocedure
Alle foreningens afstemninger foregår ved oprækning af tomme humleflasker, afstemningen kan ikke finde sted før dirigenten har sikret sig, at der er tømt det fornødne antal.

§ 9.b
Agenda for generalforsamlingen:
 
1. Udpegning af dirigent

2. Formandens beretning
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Udpegning af formand

5. Udpegning af kasser

6. Udpegning af revisor

§ 9.c
Yderligere forhold reguleres i henhold til det til enhver tid seneste udgave af protokollat 3.
 
Således vedtaget SAS Klubhus d. 27 maj 1993
Underskrevet af:
Formand.  Georg Rasmussen
Lovudvalg.  Erik Johannessen
Lovudvalg.  Axel Rasmussen
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu